contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

חדש!! קורס חדש ועדכני: סוגיות במדיניות מאקרו כלכלית בישראל

בסמסטר ב' הקרוב ייפתח לראשונה הקורס 'סוגיות במדיניות מאקרו כלכלית בישראל', תולדה של שיתוף פעולה של אגף התקציבים במשרד האוצר ושל האוניברסיטה העברית. הקורס יקנה לסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים בקביעת מדיניות מאקרו כלכלית בישראל ויתמקד במדיניות הפיסקאלית. במסגרתו ייחשפו הסטודנטים לתהליכי קבלת החלטות בתחום התקציב וסוגיות הנוגעות למדיניות כלכלית.

לסטודנטים שילמדו בקורס תהיה הזדמנות לקשר בלתי אמצעי עם מובילי ההחלטות במשק ופיתוח רעיונות משלהם לרפורמות מבניות בעלות השפעה על עתידה של הכלכלה והמשק הישראלי.