contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן (לא סופית) לתואר בוגר במנהל עסקים עפ"י ציוני תשע"ח

אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים להופיע ברשימת מצטייני דיקן לתואר בוגר של ביה"ס למנהל עסקים.

הרשימה מפורסמת לפי מספר זהות וליד מספר הזהות מצוין "ממוצע ביניים" של התלמיד נכון ליום 12/11/2018

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד ובלבד שהיקף לימודיו כלל 36 נ"ז לפחות ושיוכו הפקולטאי, באותה שנה, הוא בית הספר למינהל עסקים.

לא יכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים של 95.4 לפחות.

תלמידים נבחרים מרשימה מדורגת זו יהיו זכאים לפרס (בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור)

תלמידים הסבורים כי עליהם להופיע ברשימת מצטייני הדיקן, יפנו בהקדם, ולא יאוחר מיום ראשון 16/12/2018 בשעה 12:00 לגב' מאיה דגן-אשכנזי, בדואר אלקטרוני: mayaas@savion.huji.ac.il (לא יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה).

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים ¬ נהלים ותקנונים ¬ נהלי הוראה ולימודים¬ תלמידים מצטיינים (פרק 16)}.

רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים.

הרשימה יכולה להשתנות בהתאם לערעורים!


זהות

ממוצע ביניים

01

31154402-7

97.68

02

20488765-7

97.43

03

20790749-4

96.93

04

20377207-4

96.62

05

20415016-3

96.55

06

31236266-8

96.45

07

30842907-5

96.24

08

30850765-6

95.76

09

31218098-7

95.61

10

20622254-9

95.40