contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן (לא סופית) לתואר מוסמך במנהל עסקים על פי ציוני תשע"ח

אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים להופיע ברשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך של ביה"ס למנהל עסקים, לשנת הלימודים תשע"ח.

הרשימה מפורסמת לפי מספר זהות וליד מספר הזהות מצוין "ממוצע ביניים" של התלמיד נכון ליום 12/11/2018.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד בשנת הלימודים תשע"ח בלבד ובתנאי שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות. חישוב הציון הממוצע לצורך המדרג נערך לפי כל הציונים של התלמיד, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

לא יכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים לתשע" של 93.80 לפחות.

תלמידים הסבורים כי עליהם להופיע ברשימת מצטייני הדיקן, יפנו בהקדם, ולא יאוחר מיום ראשון 16/12/2018 בשעה 12:00 לגב' מאיה דגן-אשכנזי, בדואר אלקטרוני: mayaas@savion.huji.ac.il. לא יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה.

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים ¬ נהלים ותקנונים ¬ נהלי הוראה ולימודים¬ תלמידים מצטיינים (פרק 16)}.

רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים.

הרשימה יכולה להשתנות בהתאם לערעורים!זהות

ממוצע ביניים

1

30549906-3

96.47

2

20415025-4

96.33

3

30207197-2

96.08

4

30488319-2

95.60

5

30563267-1

95.54

6

31933391-0

94.78

7

30535798-0

94.64

8

30161881-5

94.42

9

31376560-4

94.33

10

30303804-6

94.3

11

30717891-3

94.00

12

20026666-6

93.95

13

32968311-4

93.91

14

30571135-0

93.88

15

30838004-7

93.81

16

30549906-3

96.47