contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנת תשע"ז סופית ומעודכנת ליום 07.02.2018

להלן רשימה שמית של תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ז.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד ובלבד שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות.

חישוב הציון הממוצע לצורך המדרג נערך לפי כל הציונים של התלמיד באותה שנה, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

לא נכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים של 93.5 לפחות.

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים - נהלים ותקנונים - נהלי הוראה ולימודים - תלמידים מצטיינים (פרק 16)}


מספר סידורי

משפחה

פרטי

1

אולשנצקי

לאון

2

אורמן

זוהר

3

בלנסון

נפתלי

4

ברקוביץ'

ליאור

5

גדון

איתן

6

גול

אלכסנדר

7

דודג'

שני

8

הומבורגר

עמרי

9

זהבי

תמיר

10

זלדיץ'

מיטל

11

יחזקאל

אלרון

12

לוטן

ניר

13

ליפשיץ

אופק

14

מילשטיין

אור

15

מירון

יותם

16

משולם

דן

17

סלקמן

טליה

18

עגמי

ניצן

19

קלוגר

מרגלית

20

רייך

שירה

21

שודרון

דרור

22

שניידר

יואב