contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

חדשות ואירועים

חדשות בית הספר

רשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנת הלימודים תשע"ט סופית ומעודכנת ליום 15.01.2019

להלן רשימה שמית של תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ט.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד ובלבד שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות.

חישוב הציון הממוצע לצורך המדרג נערך לפי כל הציונים של התלמיד באותה שנה, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים. לא נכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית. ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת דיקן הוא ממוצע ביניים של 93.57 לפחות.

תלמיד ששמו מודגש זכאי לפרס דיקן - מענק בגובה שכ"ל.

עבור רשימת מצטייני הדיקן לשנת תשע"ט –
תלמיד ששמו מסומן ב - * זכאי למלגת הצטיינות מטעם ביה"ס.

סכום המלגה יופחת משכר הלימוד. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו מראש, תועבר המלגה לחשבון הבנק בהתאם לפרטים שהזנת במידע האישי לסטודנט.

כחלק מתנאי המלגה –עבור זכאות יש להיות תלמיד MBA בשנת הלימודים תש"פ.

טקס מצטיינים יתקיים ביום רביעי 25.03.2020, הזמנות תשלחנה בהמשך.

הסבר בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים - נהלים ותקנונים - נהלי הוראה ולימודים - תלמידים מצטיינים (פרק 16)}


משפחה

פרטי

1

איבצן

רותם

2

ארמן

חננאל *

3

בן חור

אלה *

4

בר-דגן

שלמה

5

גולדברג

תמר *

6

ויינשטיין

אביעד

7

חרוצ'בסקי

אריאלה

8

טוקר

נורית

9

כהן

אבידן

10

כץ

דפנה *

11

לפיד

יעל

12

נחום

שרון *

13

סוקול

ליאור

14

סמרקינה

קסניה

15

פיליכובסקי

ורד *

16

פינקלשטיין

יעל

17

צור

מיכל

18

קיפר

שחר

19

קרומר

גיל *

20

שורר

טל *

21

שרן

אלעד

22

שרף

יצחק *