contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

סגל ומחקר

תלמידי מחקר

מרב מגדל-פיקר

התנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש

תחומי מחקר:

מחקר נוכחי

המחקר עוסק באופן בו ארגונים מנסים להשיג לגיטימציה הן מחוץ הן מבית. בפרט אני בוחנת את האופן בו תנועות חברתיות משתמשות באסטרטגיות רטוריות שונות במרחבים שונים, פנים וחוץ ארגוניים, כדי להשיג לגיטימציה.

המחקר יוצא מן התיאוריה המוסדית, תוך מיקוד בזרם העבודה המוסדית. התיאוריה המוסדית טוענת שארגונים זקוקים ללגיטימציה מן הסביבה לשם הישרדותם. לגיטימציה זו יכולה להיות מושגת על ידי אימוץ הנורמות והציפיות של הסביבה אודות הדרך ה"נכונה" להתנהלות. דפוס ההתנהלות הארגוני המקובל או המצופה בסביבה הוא "מוסד", והוא כולל מבנים, פרקטיקות ומערכות משמעות. אף שמוסדות נתפסים כמובנים מאליהם, הם דורשים "עבודה": מאמץ מכוון ומתמשך ליצירה ערעור או שימור מוסדות.

מקרה המבחן הוא תהליך מיסוד קהילת הלהט"ב (לסביות, הומוסקסואלים, בי וטרנסג'נדרים) בישראל משנות ה90 ועד ימינו. אני בוחנת את העבודה המוסדית של אגודת הלהט"ב, דרך עתירות שהוגשו לבג"ץ במטרה להשוות את זכויותיהם לאלו של הציבור הרחב, והאופן בו העתירות הללו נדונו במרחבים שונים: בבתי המשפט, בכנסת, בעיתונות, ובעיתון ואתר האינטרנט של הקהילה.