contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

תכניות למצטיינים: רקע כללי

ביה"ס למינהל עסקים מציע מגוון תכניות לתלמידים מצטיינים, בעלי נתוני קבלה גבוהים, שילמדו במקביל ללימודי התואר הראשון את לימודי ההשלמה למוסמך (לימודי תשתית ויסודות). במהלך השנה השלישית לתואר הראשון יוכלו להתחיל ללמוד קורסי מוסמך במינהל עסקים, אם ישיגו ממוצע של 85 לפחות בשנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון. התכניות מאפשרות לסיים את התואר השני במינהל עסקים תוך שנה מסיום לימודי התואר הראשון (אך לא פחות). תלמידי התכניות יתקבלו למוסמך במינהל עסקים ללא מבחן GMAT אם ישיגו ממוצע 85 ומעלה בסיום לימודי התואר הראשון.

לתכניות משולבות אפשר להצטרף – גם בתחילת שנה ב' ללימודי התואר הראשון. לא ניתן להירשם לתכנית בשנה ג' של לימודי התואר הראשון. רישום וקבלה לתכנית יתבצע דרך מדור רישום וקבלה: 02-5882888.

לתכנית אלפא ניתן להתקבל גם בתחילת שנה ג' , על סמך ציוני השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון.
 

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם שירן טויטו במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

פרטים על תכנית אלפא ניתן למצוא במדריך לנרשם או/ו צרו קשר עם שירן טויטו במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

קישור לדף הסבר לכל אחת מהתכניות:

- תכנית אלפא - תכנית לתלמידי תואר ראשון מצטיינים במינהל עסקים.

- תכנית משולבת לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח/החברה עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים.

- תכנית משולבת לתואר ראשון במשפטים עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים.

- תכנית משולבת לתואר ראשון במדעי המחשב עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים.

- תכנית משולבת לתואר ראשון בהנדסת מחשבים עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים.

- תכנית משולבת לתואר ראשון בפקולטה לחקלאות עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים.

 

 
"תכנית אלפא" - תכנית למועמדים מצטיינים ותלמידי תואר ראשון מצטיינים במינהל עסקים-

מסלול ישיר לתואר שני במינהל עסקים - MBA

מידע כללי

בבית הספר מתקיימת תכנית מצטיינים – תכנית אלפא – במסגרתה המתקבלים לתכנית יכולים להתחיל ללמוד בתכנית המוסמך של ביה"ס כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, ולאחר שנה נוספת לסיים את לימודי הMBA . הכניסה לתכנית נעשית בשתי נקודות זמן. האחת, במעמד הקבלה ללימודי הבוגר, בהתבסס על נתוני הקבלה לאוניברסיטה (בגרות ופסיכומטרי), ובתנאי שהמתקבלים במועד זה שומרים על ממוצע כללי בתואר של לפחות 85.

קריטריון הקבלה השני לתכנית מתבסס על ממוצע קורסי היסודות (יסודות השיווק, נתונים וטכנולוגיה בעסקים, יסודות החשבונאות, יסודות מדעי ההתנהגות, התנהגות ארגונית, יסודות המימון, שיטות כמותיות בניהול) שצריך להיות לפחות 90, במקום ממוצע התואר הכללי כפי שהיה בשנים הקודמות. בהתאם לכך, מועד ההחלטה על הקבלה לתכנית יהיה בסוף סמסטר ב' של שנה ב'.

סטודנטים המשלבים מנהל עסקים וחשבונאות יתקבלו לתכנית בסוף סמסטר ב' של שנה ב' על סמך 6 קורסי יסודות ולא 7, יסודות השיווק, נתונים וטכנולוגיה בעסקים, יסודות מדעי ההתנהגות, התנהגות ארגונית, יסודות המימון לחשבונאים, שיטות כמותיות בניהול

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

פרטים על תכנית אלפא ניתן למצוא במדריך לנרשם או/ו צרו קשר עם שירן טויטו במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

חזרה לתפריט

תכנית משולבת לתואר ראשון במדעי הרוח/חברה ולימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים

מידע כללי

- התלמיד שייך לפקולטה למדעי הרוח או החברה עד לסיום התואר הראשון. מידע על מגוון תכניות הלימודים לתואר ראשון ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה.

- כל תלמיד בתכנית משולבת יחוייב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למינהל עסקים.

- חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי מינהל עסקים בכל שנה בה לומד התלמיד בתכנית. תלמיד שלא ילמד לפחות קורס אחד ממינהל עסקים בשנה - קבלתו לתכנית תבוטל והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.

- יש לסיים את לימודי ההשלמה - התשתית והיסודות - במהלך לימודי התואר הראשון.

- תלמידים הלומדים בתואר הראשון קורסים המקנים פטור מקורסי ההשלמה ו/או מקורסי החובה הכלליים (ראו להלן) של מינהל עסקים ילמדו, כמובן, רק את קורסי ההשלמה וקורסי החובה הכלליים מהם לא יקבלו פטור. רשימת הקורסים המעניקים פטור לקורסי ההשלמה כמו גם לקורסי החובה הכלליים נמצאת באתר בית הספר תחת תכניות לימודים-לימודי מוסמך רשימת פטורים.

- סך נקודות הזכות לתואר מוסמך הוא 48.

- תלמיד יוכל לסיים את לימודי המוסמך במינהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי התואר הראשון.

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם ענת דרור במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

מרכיבי התכנית

1. תואר ראשון מלא לפי דרישות החוגים.

2. לימודי השלמה במינהל עסקים – תשתית ויסודות. 3 נקודות זכות מקורסי היסודות, ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים, אם יבחר התלמיד בשתי התמחויות ועד 7 נ"ז מלימודי היסודות אם יבחר התלמיד בהתמחות אחת מורחבת. קורסי התשתית לא ייספרו במניין נקודות הזכות לתואר מוסמך במינהל עסקים.

התלמיד חייב בכל לימודי ההשלמה מהם לא יקבל פטור. אין אפשרות לשקלל קורס פעמיים הן בלימודי הבוגר והן בלימודי המוסמך למינהל עסקים. קורס ישוקלל פעם אחת בלבד.

3. לימודי מוסמך במינהל עסקים.  

 

חזרה לתפריטתכנית משולבת לתואר ראשון במשפטים – עם לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים

מידע כללי

- התלמיד שייך לפקולטה למשפטים עד לסיום התואר הראשון. מידע על הלימודים לתואר ראשון במשפטים ניתן למצוא בשנתון הפקולטה למשפטים.

- כל תלמיד בתכנית משולבת יחוייב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למינהל עסקים.

- חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי מינהל עסקים בכל שנה בה לומד התלמיד בתכנית. תלמיד שלא ילמד לפחות קורס אחד ממינהל עסקים בשנה - קבלתו לתכנית תבוטל והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.

- יש לסיים את לימודי ההשלמה - התשתית והיסודות - במהלך לימודי התואר הראשון.

- תלמידים הלומדים בחוגי הבוגר קורסים המקנים פטור מקורסי ההשלמה ו/או מקורסי החובה הכלליים (ראו להלן) של מינהל עסקים ילמדו, כמובן, רק את קורסי ההשלמה וקורסי החובה הכלליים מהם לא יקבלו פטור. רשימת הקורסים המעניקים פטור לקורסי ההשלמה כמו גם לקורסי החובה הכלליים נמצאת באתר בית הספר תחת תכניות לימודים-לימודי מוסמך רשימת פטורים.

- סך נקודות הזכות לתואר מוסמך הוא 48.

- תלמיד יוכל לסיים את לימודי המוסמך במינהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי הבוגר.

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם ענת דרור במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

 
מרכיבי התכנית
 
1. כל דרישות החוג במשפטים.
 
2. לימודי השלמה במינהל עסקים – תשתית ויסודות. 3 נקודות זכות מקורסי היסודות, ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים, אם יבחר התלמיד בשתי התמחויות ועד 7 נ"ז מלימודי היסודות אם יבחר התלמיד בהתמחות אחת מורחבת. קורסי התשתית לא ייספרו במניין נקודות הזכות לתואר מוסמך במינהל עסקים. התלמיד חייב בכל לימודי ההשלמה מהם לא יקבל פטור. אין אפשרות לשקלל קורס פעמיים הן בלימודי הבוגר והן בלימודי המוסמך למינהל עסקים. קורס ישוקלל פעם אחת בלבד
 
3. לימודי מוסמך במינהל עסקים.

חזרה לתפריט

 

תכנית משולבת תואר ראשון במדעי המחשב – עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים

מידע כללי

- התלמיד שייך לפקולטה למדעי הטבע עד לסיום התואר הראשון. מידע על הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב ניתן למצוא בשנתון הפקולטה למדעי הטבע.

- כל תלמיד בתכנית משולבת יחוייב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למינהל עסקים.

- חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי מינהל עסקים בכל שנה בה לומד התלמיד בתכנית. תלמיד שלא ילמד לפחות קורס אחד ממינהל עסקים בשנה קבלתו לתכנית תבוטל והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.

- יש לסיים את לימודי ההשלמה - התשתית והיסודות - במהלך לימודי התואר הראשון.

- תלמידים הלומדים בחוגי הבוגר קורסים המקנים פטור מקורסי ההשלמה ו/או מקורסי החובה הכלליים (ראו להלן) של מינהל עסקים ילמדו, כמובן, רק את קורסי ההשלמה וקורסי החובה הכלליים מהם לא יקבלו פטור. רשימת הקורסים המעניקים פטור לקורסי ההשלמה כמו גם לקורסי החובה הכלליים נמצאת באתר בית הספר תחת תכניות לימודים-לימודי מוסמך רשימת פטורים.

- סך נקודות הזכות לתואר מוסמך הוא 48.

- תלמיד יוכל לסיים את לימודי המוסמך במינהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי הבוגר.

 
הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם ענת דרור במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

 
מרכיבי התכנית
 
1. כל דרישות החוג במדעי המחשב.
 
2. לימודי השלמה במינהל עסקים – תשתית ויסודות. 3 נקודות זכות מקורסי היסודות, ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים, אם יבחר התלמיד בשתי התמחויות ועד 7 נ"ז מלימודי היסודות אם יבחר התלמיד בהתמחות אחת מורחבת. קורסי התשתית לא ייספרו במניין נקודות הזכות לתואר מוסמך במינהל עסקים. התלמיד חייב בכל לימודי ההשלמה מהם לא יקבל פטור. אין אפשרות לשקלל קורס פעמיים הן בלימודי הבוגר והן בלימודי המוסמך למינהל עסקים. קורס ישוקלל פעם אחת בלבד.

3. לימודי מוסמך במינהל עסקים.

חזרה לתפריט 

תכנית משולבת לתואר ראשון בהנדסת מחשבים עם לימודי הכנה לתואר שני במינהל עסקים

מידע כללי

- התלמיד שייך לפקולטה למדעי הטבע עד לסיום התואר הראשון. מידע על הלימודים לתואר ראשו בהנדסת מחשבים ניתן למצוא בשנתון הפקולטה למדעי הטבע.

- כל תלמיד בתכנית משולבת יחוייב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למינהל עסקים.

- חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי מינהל עסקים בכל שנה בה לומד התלמיד בתכנית. תלמיד שלא ילמד לפחות קורס אחד ממינהל עסקים בשנה קבלתו לתכנית תבוטל והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.

- יש לסיים את לימודי ההשלמה - התשתית והיסודות - במהלך לימודי התואר הראשון.

- תלמידים הלומדים בחוגי הבוגר קורסים המקנים פטור מקורסי ההשלמה ו/או מקורסי החובה הכלליים (ראו להלן) של מינהל עסקים ילמדו, כמובן, רק את קורסי ההשלמה וקורסי החובה הכלליים מהם לא יקבלו פטור. רשימת הקורסים המעניקים פטור לקורסי ההשלמה כמו גם לקורסי החובה הכלליים נמצאת באתר בית הספר תחת תכניות לימודים-לימודי מוסמך רשימת פטורים.

- סך נקודות הזכות לתואר מוסמך הוא 48.

- תלמיד יוכל לסיים את לימודי המוסמך במינהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי הבוגר.

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם ענת דרור במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

 
מרכיבי התכנית

1. כל דרישות החוג להנדסת מחשבים.

2. לימודי השלמה במינהל עסקים – תשתית ויסודות. 3 נקודות זכות מקורסי היסודות, ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים, אם יבחר התלמיד בשתי התמחויות ועד 7 נ"ז מלימודי היסודות אם יבחר התלמיד בהתמחות אחת מורחבת. קורסי התשתית לא ייספרו במניין נקודות הזכות לתואר מוסמך במינהל עסקים. התלמיד חייב בכל לימודי ההשלמה מהם לא יקבל פטור. אין אפשרות לשקלל קורס פעמיים הן בלימודי הבוגר והן בלימודי המוסמך למינהל עסקים. קורס ישוקלל פעם אחת בלבד.

3. לימודי מוסמך במינהל עסקים.

חזרה לתפריטתכנית משולבת לתואר ראשון בפקולטה לחקלאות עם לימודי הכנה מוסמך במינהל עסקים

מידע כללי

- התלמידים שייכים לפקולטה לחקלאות עד לסיום התואר הראשון.פרטים על תכניות לימודים לתואר ראשון ניתן למצוא בשנתון הפקולטה לחקלאות.

- כל תלמיד בתכנית יחויב בכל הדרישות והכללים המופיעים בשנתון המוסמך של בית הספר למינהל עסקים.

- תלמידי התכנית המשולבת ילמדו, במהלך לימודיהם לתואר ראשון, בפקולטה לחקלאות, קורסים המקבילים בהיקפם ותכנם לקורסי ההשלמה של מינהל עסקים. קורסי ההשלמה שנלמדו בפקולטה לחקלאות יזכו את התלמיד בפטור מקורסי ההשלמה של מינהל עסקים ולא ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים.

- הקורס יסודות השיווק שנלמד בפקולטה לחקלאות לא מזכה אוטומטית בפטור מניהול השיווק של מינהל עסקים. יש להגיש בקשה מיוחדת לפטור מקורס זה.קורסים אלו לא ישתקללו לתואר מוסמך במינהל עסקים.

הרשמה וקבלה

בדיקת סיכויי קבלה בכתובת: http://info.huji.ac.il

על מנת לקבל פרטים על התכנית צרו קשר עם ענת דרור במזכירות ביה"ס למנהל עסקים

מבנה התכנית לתואר מוסמך במינהל עסקים:

פירוט מלא של הקורסים וכל ההסברים והדרישות ללימודי המוסמך יופיעו בשנתון של מינהל עסקים לתואר שני. השנתון כולל הסבר מילולי וקטלוג הקורסים. עם סיום לימודי הבוגר והקבלה לתואר שני התלמידים מחויבים לכל הכללים המופיעים בשנתון של מנהל עסקים תואר שני.

לתשומת לב: קורסים שאינם מופיעים בשנתון מינהל עסקים לתואר מוסמך לא יוכלו ישתקללו לתואר.

סך נקודות הזכות לתואר מוסמך במינהל עסקים 48 .

תלמיד הבוחר בהתמחות אחת מורחבת ישלים את מכסת נקודות הזכות ל-48 מכל קורס המופיע בשנתון מינהל עסקים לתואר מוסמך.

תלמיד יוכל לסיים את לימודי המוסמך במינהל עסקים בתום שנה לפחות מסיום לימודי התואר הראשון.

הרשמה לתואר מוסמך במינהל עסקים

במהלך סמסטר ב' של השנה בה יסיים התלמיד את לימודי התואר הראשון יגיש התלמיד בקשה לקבלה למוסמך במזכירות הקבלה למוסמך במינהל עסקים. תנאי הקבלה למוסמך הוא ממוצע 85 לפחות בלימודי תואר הבוגר. תלמידי התכנית העומדים בתנאי זה יהיו פטורים ממבחן .GMAT הקבלה למוסמך איננה אוטומטית. תלמיד שממוצע התואר הראשון שלו הוא בין 80 ל-84 יחויב במבחן GMAT ויצטרך לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך כמו כל תלמיד אחר שלא למד בתכנית המשולבת.

חזרה לתפריט