ארכון הבוגרים ביה"ס למנהל עסקים

לוח אירועים שנתי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
מרץ 2021
 

אחריות על המערך לפיקוח ובקרה אחר תוכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) שלקופות החולים.

   : 57390            פומבי

מכרז מספר

80016482 :

מס' המשרה

: מנהל/ת תחום (פיקוח ובקרה אחר שב"ן)  1 - משרות.

תואר המשרה

: אגף לבקרה על הקופות ושרותי בריאות נוספים

היחידה

: ירושלים

המקום

: משרד הבריאות

המשרד

: דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר.

הדרגה

: 100 אחוז

חלקיות

: ייקבע בהמשך

טווח שכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור התפקיד      :

אחריות על המערך לפיקוח ובקרה אחר תוכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) שלקופות החולים.

אחריות לביצוע בקרה ומעקב אחר תוכניות השב"ן של קופות החולים ובכלל זה,עלויות התוכנית, תעריפי התוכנית, עתודות כספיות, בקשות לשינוי התוכניותודמי החבר הנגבים מהעמיתים וסבסוד צולב בין קבוצות גיל.

אחריות להעברת הנחיות מקצועיות למנהלי השב"ן, למנהלי הכספים  של קופותהחולים בכל הקשור לתוכניות השב"ן וניהולן התקציבי והכספי.

אחריות לניתוח  הדיווחים של קופות החולים על  תוכניות השב"ן (דיווח כספיואיכותי) על בסיס השוואתי, ולכתיבת הדו"ח השנתי בנושא והצגתו בפני הגורמיםהרלוונטיים במשרד ומחוצה לו, בתחומים שבאחריותו/ה.

אחריות לבחינת הבקשות של קופות החולים לשינויים בהיקף הכיסויים ובסיסיהכיסוי במסגרת הביטוחים המשלימים, לרבות הממשקים מול הזכאויות בסל והעברתהמלצותיו לאישור הממונה.

אחריות לביצוע בקרה תקציבית על השב"ן של קופות החולים, בחינת עמידתן בתקציבומתן המלצה להפעלת סנקציות במקרים בהם מתגלה חריגה.

אחריות להגשת דרישות לתיקון ליקויים שנתגלו בשב"ן של קופות החולים ולביצועמעקב אחר תיקונם ומניעת הישנותם.

אחריות לפיקוח אחר יישום דרישות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו על ידיקופות החולים, בתחומים שבאחריותו/ה.

ייזום בקרה ומעקב אחר פעילות השב"ן של קופות החולים, לרבות הסקת מסקנות,הגשת המלצות לתיקון הליקויים שנתגלו וליישומן.

אחריות לניהול צוות העובדים של משרדי רואי חשבון חיצוניים בתחומיאחריותו/ה.

אחריות להכנת ניירות עמדה, דוחות והערכות בתחומים שבאחריותו/ה, לגורמיםהרלוונטיים במשרד  ומחוצה לו, בהתאם לצורך.

השתתפות בעבודת המטה לצורך פרסום תקנות ותיקוני חקיקה הקשורים לחוק ביטוחבריאות ממלכתי, בתחומים שבאחריותו/ה.

השתתפות בוועדות משרדיות ובין-משרדיות וייצוג האגף והמשרד בפורומיםמקצועיים, בתיאום עם הממונה.

קיום קשר עם גופים ומוסדות שונים בארץ ובחו"ל בכל התחומים שבאחריותו/ה.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה או חשבונאות.

רצוי תואר שני בתחום רלוונטי לתפקיד.

ניסיון:

4 שנות ניסיון מוכח באחד או יותר מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלת בריאות,כלכלת ביטוח או תמחור.

עדיפות לניסיון בכלכלת בריאות או בכלכלת ביטוח.

רצוי ניסיון בתחום הבריאות.

שנות הניסיון ייספרו מיום קבלת תעודת זכאות לתואר ראשון.

ידע:

ידע וניסיון בקריאה וניתוח של דוחות כספיים.

רצויה הכרה מקיפה של מערכת הבריאות בארץ ודרכי פעולתה.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

הכרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

שפות:

השפה העברית על בוריה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה, כתיבה ודיבור ברמה גבוהה.

כישורים אישיים:

אסרטיביות וסמכותיות.

כושר לנהל משא ומתן ברמה גבוהה.

תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.

כושר הסברה ושכנוע, כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוההראיה מערכתית רחבה בתחום הפעילות.

יכולת לשקול ולשפוט בסוגיות מורכבות בתחומי הפעילות בתפקיד.

יכולת ראייה ארוכת טווח וניתוח מערכתי.

יכולת ירידה לפרטים, יסודיות.

יכולת גבוהה של ניהול, תיאום, תכנון וארגון.

הערות:

המשרה מתפנה לשיבוץ בתאריך 01/08/2018

שיבוץ דרך קבע מותנה בסיום תקופת הניסיון של העובד שפינה את המשרה.

סיכום דרישות מסמכים:

  1. קורות חיים
  2. תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה.
  3. להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה כולל לוגו, חתימה,

    פירוט תאריכי העסקה, היקף משרה ופירוט התפקידים ותחומי האחריות בתפקיד.

________________________________________

________________________________________

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

המכרז פורסם ביום : יז' באב, תשע"ח( 8102/70/92)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כד' באב, תשע"ח( 8102/80/50)

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו 

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקידהמבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכיםתוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.