ארכון הבוגרים ביה"ס למנהל עסקים

לוח אירועים שנתי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
מרץ 2021
 

מנהל/ת תחום (מימון יצרני חשמל פרטיים)

מכרז מספר
:
72065
פומבי
מס' המשרה
:
81023325
תואר המשרה
:
מנהל/ת תחום (מימון יצרני חשמל פרטיים) 1 - משרות.
היחידה
:
אגף מימון וניהול סיכונים
המקום
:
ירושלים
המשרד
:
רשות החשמל
הדרגה
:
42 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 40
חלקיות
:
100 אחוז
טווח שכר
:
6,826 - 8,760
תאור התפקיד :
פיתוח מודלים למימון ולקביעת שיעורי תשואה לחברת החשמל וליצרני חשמל
פרטיים במשק החשמל.
ניתוח חסמי מימון העומדים בפני השחקנים במשק החשמל וגיבוש פתרונות
רגולטוריים לטיפול בהם.
גיבוש וחישוב תעריפים ליצרני חשמל פרטיים בהתבסס על שיקולי עלות וסיכון,
בין היתר באמצעות סימולציות ותרחישים צופים פני עתיד.
גיבוש כללים להתחשבנות בין שחקנים שונים במשק החשמל וזיהוי מגמות באמצעות
ניתוח נתוני התשלומים במשק.
איסוף, ריכוז וניתוח מידע פיננסי-כלכלי רלוונטי לצורך פיתוח וניתוח מודלים
פיננסיים לניהול סיכונים.
ביצוע משימות שונות בהתאם להנחיית ראש אגף מימון וניהול סיכונים.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
******************************************
השכלה:
----------------------------------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון) בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות
או השכלה אקדמית ורואה חשבון מוסמך (מוכר ע"י מועצת רו"ח בישראל).
נסיון:
----------------------------------------
לבעלי תואר ראשון - ניסיון של 4 שנים בתחום האנליזה, הבנקאות, המימון
או הכלכלה הפיננסית.
לבעלי תואר שני - ניסיון של 3 שנים בתחום האנליזה, הבנקאות, המימון
או הכלכלה הפיננסית.
מתוך כלל שנות הניסיון המצוין לעיל נדרש ניסיון מצטבר של שנתיים באחד או
יותר מהתחומים הבאים:
פיתוח או תחזוקה של מודלים פיננסיים לחברות או לפרויקטים, בדיקת כדאיות
השקעה בפרויקטים, הערכות שווי, ניהול או בקרת אשראי, ניהול או בקרת סיכונים
פיננסיים, או בקרת עלויות מימון.
כישורים ונתונים רצויים:
*********************************************
תואר שני בתחומי ההשכלה הרשומים מעלה
ניסיון בתחום הרגולציה על ענפי תשתית
ידע והיכרות עם משק החשמל בישראל
יוזמה ויכולת עבודה עצמאית
כושר עבודה עם צוות עובדים
ידע ונסיון בסביבת עבודה ממוחשבת
יכולת ביטוי גבוהה בשפה העברית כדי ביטוי בכתב ובעל-פה
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
הערות:
המשרה היא בלתי צמיתה.
עובד שייבחר ישובץ במשרה לאחר התפנותה באופן סופי.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.
עובד שייבחר יידרש לעמוד בבדיקות רפואיות.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.
המועד הסופי להתכנסות הועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז,
הודעה על המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."
( המכרז פורסם ביום : ח' באייר, תשע"ט ( 13/05/2019
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טו' באייר, תשע"ט ( 20/05/2019
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.