contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

תכניות לימוד

תואר שלישי

תואר רטשון
 
כללי
הלימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה " (Ph.D) מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר "דוקטור", ייקרא "תלמיד מחקר"ובאנגלית Research Student. תוכנית הלימודים לתואר שלישי, מזכה את בוגריה בתואר דוקטור במינהל עסקים ופותחת אפשרויות תעסוקתיות נרחבות, הן בתחומי האקדמיה והן בתפקידים מרכזיים בתחום העסקי. היא מאפשרת לבוגריה שילוב של ראייה אינטגרטיבית רחבה ביחס לעולם העסקים עם העמקה והתמחות בתחום ממוקד. התוכנית מונה כיום כ- 30 תלמידי מחקר במגוון של תחומים. קיימת אפשרות ללימודי דוקטורט משולב עם מנחים מתחומים אקדמיים אחרים במסגרת דוקטורט אינטר-דיסיפלינרי.
 
תהליך הרישום
הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית הנו הרשות לתלמידי מחקר. הליך הרישום ותקנון תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית מפורטים באתר הרשות לתלמידי מחקר , להלן הקישור: http://www.research-students.huji.ac.il
  
1) מסלול הלימודים לתואר שלישי הוא מסלול מחקרי באחת מההתמחויות הפעילות במינהל עסקים. ההרשמה תתבצע באמצעות הרשות לתלמידי מחקר. במקרים מסוימים, ועדת תלמידי המחקר יכולה לדרוש לימוד קורסים רלוונטים טרם קבלה ל"שלב א".
2) ללימודי התואר השלישי בביה"ס למנהל עסקים שני מסלולי כניסה:
• תלמיד שסיים תואר שני עם תזה מחקרית רשאי להגיש מועמדות לשלב א' (הכנת הצעת מחקר).
• תלמיד שסיים תואר שני ללא תזה מחקרית רשאי להגיש מועמדות למעמד "משלים למחקר" (עבודת מחקר במקום תזה למ.א).
3) בית הספר מעוניין לעודד פניית תלמידים בעלי עניין מיוחד בקריירה מחקרית, בעלי הישגים גבוהים ופוטנציאל גבוה מרקע (דיסיפלינרי) מגוון: מינהל עסקים, כלכלה, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מדעי הטבע, מתמטיקה, הנדסה, סוציולוגיה, מדעי המחשב, ומדעי הרוח .
4) בקשתו של המועמד תוגש במזכירות התלמידים של בית הספר למינהל עסקים (חדר 4120) לידי הגב' מאיה דגן-אשכנזי(טלפון 02-5881698) ותועבר לדיון בועדה לתלמידי מחקר של בית הספר.
הבקשה תכלול את המסמכים להלן :
• טופס בקשה להתקבל כתלמיד מחקר.
לחצ/י כאן להורדת טופס בקשה להתקבל כתלמיד מחקר
• גיליונות ציונים (record of studies) של כל לימודיו האקדמיים .
• שני מכתבי המלצה מאנשי סגל אקדמי, לפחות אחד מממליץ שהדריך את התלמיד בעבודת מחקר (או בעבודה סמינריונית). המכתבים יכללו התייחסות מפורשת ליכולת ולמוטיבציה של המועמד לערוך מחקר. ההמלצות ישלחו לחברי הועדה לתמידי מחקר (אצל מרכזת הוועדה גב' מאיה דגן-אשכנזי) ישירות על ידי הממליצים ולא על ידי המועמד .
• קורות חיים מקצועיים. פרוט של כל מקומות העבודה בהם הועסק המועמד,כולל תיאור עיסוקו במסגרות הללו. כמו כן יכלול התיאור רשימת פרסומים, כולל מאמרים אשר נשלחו לפרסום, דו"חות מדעיים אשר לא פורסמו, הצגות
בכנסים וכל פעילות מדעית אחרת .
• הצהרת כוונות (בהיקף של עמוד אחד) שבה יפרט את הסיבות לפנייתו למסלול המחקר ואת כיוון המחקר בו הוא מעונין להתמקד .
• מועמדים שייצרו קשר עם מנחה יכולים לצרף מכתב מחבר סגל קבוע בבית הספר למינהל עסקים המעיד על רצונו להנחות את המועמד .
5) הועדה לתלמידי מחקר מתכנסת שלוש פעמים בשנה (בד"כ בדצמבר, באפריל וביולי) לדיון במועמדות מועמדים חדשים ללימודי מחקר. הוועדה תקבל את המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בעבודת מחקר. הוועדה תשקול, במידת הצורך, זימון חלק מהמועמדים לראיון .
6) המועמד יהיה חייב בתוכנית הלימודים שתיקבע לו על ידי הועדה המלווה ובהתאם לתכנית הלימודים שתידרש בהתמחותו .

תנאי קבלה
תלמיד שסיים את לימודי המוסמך במנהל עסקים במסלול הרגיל בציון סופי 85 לפחות, יוכל להגיש מועמדותו ללימודי משלים למחקר באוניברסיטה. תלמיד שבקשתו תאושר, יכתוב עבודה מחקרית מצומצמת בה יהיה חייב להשיג ציון 85 לפחות. ותיקבע לו תכנית השלמה בתיאום עם מנחה הדוקטורט.

תלמיד שסיים את לימודי המוסמך במנהל עסקים במסלול המחקרי או מ.א בחוגים אחרים בציון סופי 85 לפחות, וציונו בעבודת הגמר הוא 85 לפחות, והמנחה אישר כי אין צורך כי ישלים קורסים טרם הרשמתו, יכול להגיש מועמדותו ל"שלב א" דרך הרשות לתלמידי מחקר.

הועדה תלמידי מחקר מתכנסת פעמיים בשנה: באפריל, ביולי ובדצמבר. את המסמכים יש להעביר חודש לפני המועד הרלוונטי.
 
הועדה תלמידי המחקר
הועדה לתמידי מחקר של ביה"ס מורכבת מצוות של חברי סגל אקדמי ממגוון התמחויות. בין תפקידיה: קביעת מדיניות התוכנית, אישור קבלה של תלמידים חדשים, אישור מלגות ועוד.

מהלך הלימודים
תוכנית הלימודים מורכבת משלושה שלבים מרכזיים:
• משלים למחקר: השלמת עבודת תזה ולמידת קורסים רלוונטים, על מנת לסיים את דרישות המסלול המחקרי ללימודי מוסמך במנהל עסקים.
• שלב א': תלמיד מחקר שהתקבל לשלב א' יתחיל בהכנתה של הצעת המחקר,וזו תוגש לרשות לתלמידי מחקר תוך שנתיים מיום הרשמתו.
• שלב ב': לאחר אישור תכנית-המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.
• במשך לימודי המחקר, על התלמיד לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:
א. לימודים בשלב "משלים למחקר" ובשלב א' לא יארכו יותר משנתיים כל אחד. שלב ב' לא יארך יותר משנתיים וחצי. ועדת תלמידי המחקר יכולה לדרוש ממועמד שסיים תואר שני עם עבודת תזה להשלים קורסים רלוונטים טרם קבלתו ל"שלב א".
 
ב. פעם בשנה ימלא תלמיד המחקר דו"ח התקדמות, אליו תתווסף חוות דעת של המנחה. חוות דעת נמוכה או חוסר התקדמות בשלושה דו"חות מהווים סיבה להפסקת לימודים. את הדו"ח יש למלא ולהעביר לגב' מאיה דגן-אשכנזי כל שנה בחודש אפריל.
 
ג. בסוף שלב ההתמחות (שלב ראשון), ובאמצע שלב ב' יערך סמינר בנוכחות אנשי ההתמחות, תלמידי המחקר של ההתמחות וחוקרים בעלי ידע בתחום. ראש ההתמחות יעביר לוועדה חוות דעת של אנשי ההתמחות על טיב המחקר כפי שהוצג.
 
ד. תלמיד מחקר ישתתף באופן קבוע בסמינרי התמחות שלו/ה, ראשי ההתמחויות יעבירו בתום כל סמסטר דו"ח השתתפות של כל תלמידי המחקר.
 
ה. מעת לעת תזמין הוועדה לראיון תלמידי מחקר לגביהם חסרים נתונים, לצורך התרשמות מעמיקה יותר.
 
ו. מנחה שאיננו מרוצה מהתקדמות התלמיד יעביר חוות דעת מנומקת לוועדה בה הוא ממליץ להעבירו למנחה אחר או להפסיק את לימודיו.
 
ז. תלמיד מחקר חייב לשמור על ציוני קורסים וסמינרים של לפחות 85.

מלגות וקרנות מחקר
בית הספר למנהל עסקים עושה כמיטב יכולתו על מנת לדאוג כי תלמידי המחקר יקבלו מלגות לימודים, הן מטעם בית הספר והן מטעם קרנות המחקר.

הגשת בקשה למלגה
מעת לעת מתפרסם קול קורא על מלגות המוצעות לתמידי מחקר באוניברסיטה ובביה"ס למנהל עסקים. נוהלי הגשת הבקשה למלגה יפורסמו בקול קורא.

קריטריונים לקבלת מלגה
• תלמיד בשלב א' או ב'.

• התקדמות בעבודת המחקר.

• מצויינות אקדמית: ציונים גבוהים.

• השתתפות בפעילות אקדמית בביה"ס למנהל עסקים.

• עבודה חלקית של עד 1/2 משרה מחוץ לאוניברסיטה.
 
• המלצת מנחה.
 
 
 *מידע נוסף ניתן לקבל דרך הרשות למחקר
http://www.research-students.huji.ac.il

הפסקת לימודים
כדי לשמור על רמה גבוהה של תלמידי מחקר, תבקר הוועדה לתלמידי מחקר את התקדמותם של תלמידי המחקר בביה"ס. במידת הצורך כאשר התקדמות של תלמידי המחקר מעידה על בינוניות , יופסקו לימודיו. תהליך הפסקת הלימודים יהיה בשיתוף המנחה גם אם הוועדה יזמה אותו, התהליך יכלול את השלבים הבאים:
 
א. דיון התקדמות: פגישה של חברי הוועדה עם המנחה וראש ההתמחות בה ידון מצבו האקדמי של התלמיד. בסיכום פגישה זו יוחלט אם להמשיך את לימודיו ללא שינוי או לפתוח בתהליך בחינה של מעמדו של התלמיד.
 
ב. מכתב לתלמיד: אם יתברר בפגישה כי מצבו האקדמי של התלמיד איננו מתאים לנדרש בבית הספר יישלח מכתב לתלמיד בו מובהר לו הסתייגותה של הוועדה מהתקדמותו.
 
ג. תנאים להמשך הלימודים: במכתב זה יפורטו התנאים להמשך הלימודים כפי שסוכמו עם המנחה. אי עמידה בתנאים אילו מאפשרת לוועדה להפסיק את לימודיו של התלמיד ללא אזהרות נוספות. תנאים אילו יכללו הרצאות התקדמות, קורסים שיש ללמוד, או אפילו כתיבת חיבור מדעי פנימי.

ד. החלטה על הפסקת לימודים מחייבת רוב של שני שליש חברי הוועדה. מכתב מנומק של החלטה זו ישלח לרשות לתלמידי מחקר.

לימודים בחו"ל
במהלך הלימודים תיבחן האפשרות להכשרה באוניברסיטאות מובילות בעולם, או עם סיום הכשרה במסגרת פוסט - דוקטורט.
 
   
קישורים נוספים