גב' איילת הררי

איילת הררי
גב'
איילת
הררי
חשבת
חדר 4124
02-5883224
ayelethar@savion.huji.ac.il