גב' שמרית ברקת

רכזת שנה ד' חשבונאות
חדר 3116
02-5881427
accounting4@mail.huji.ac.il