3b8f83af188ecdccf052faedfde1cf0f

ועדת אתיקה

כל חוקר (כולל תלמיד מחקר) המבקש לערוך מחקר שכרוך בו הליך של איסוף נתונים מאנשים (באמצעות שאלונים, ניסויים, ראיונות וכדומה) נדרש לקבל אישור עבור המחקר מוועדת האתיקה של בית הספר, לפני תחילת המחקר. ניתן להוריד את טופס הבקשה לאישור כאן. לאחר מילוי הטופס, על כל סעיפיו, יש לשלוח אותו לכתובת המייל של יו"ר ועדת האתיקה של ביה"ס, ד"ר שרון אריאלי-לנגר

כנספח לטופס הבקשה יש לצרף את כל שאלוני המחקר, העתק של טופס "הסכמה מדעת" עליו יש להחתים את הנבדקים טרם השתתפותם במחקר. פרטים לגבי אופן ניסוח טופס ההסכמה מדעת מופיעים בעמוד האחרון של טופס בקשת המחקר.

בנוסף, כל חוקר מן האוניברסיטה העברית המעורב במחקר (כולל תלמידי מחקר ועמיתים ממחלקות אחרות) חייב לעבור קורס הכשרה אתית באינטרנט. יש למלא אחר ההנחיות הבאות, לעבור את הקורס והבחינה המופיעה בסופו, ולספק את עם הגשת טופס בקשת המחקר עותק סרוק של תעודת מעבר הבחינה.

הוראות לכניסה לתוכנת הלומדה:

  • יש להיכנס לאתר http://www.citiprogram.org
  • להקליק על Register Here New Users
  • להיכנס ל-Participating Institutions ולבחור Hebrew Univesity
  • למלא את כל הפרטים האישיים המתבקשים ולבחור את המודול המתאים. הקורס הבסיסי Social Behavioral Basic Research הינו הכללי ביותר ומתאים לכל.
  • ללחוץ על ENTER ולהתחיל בקורס. לדוברי אנגלית ברמת שפת אם הלימוד אורך כ-4 שעות.
  • לאחר כל חלק ישנו שאלון שיש לעבור אותו. בסיום הקורס מונפקת התעודה.

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות ליו"ר ועדת האתיקה של בית הספר. תודה מראש על שיתוף הפעולה.