3b8f83af188ecdccf052faedfde1cf0f

מעבדות מחקר

המעבדה להתנהגות

המעבדה להתנהגות מעורבת באופן פעיל בחקר ההתנהגות האנושית. במעבדה לוקחים חלק חברי סגל, תלמידי מחקר, ועוזרי מחקר בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, שכולם מעוניינים בחשיפת תובנות חדשות לגבי התהליכים המרתקים המסבירים את התנהגותם של אנשים. מבין הנושאים בהם אנו מתמקדים הם הבדלים בין-אישיים בביטויים של משימות, תהליכים והטיות קוגנטיביות, ההשפעה של הקשבה על תפקוד ורווחת האדם, והאופן שבו האישיות והמצב ביחד מעצבים עמדות והתנהגויות.

חוקרים במעבדה להתנהגות: פרופ' לילך שגיב, פרופ' שאול אורג, פרופ' אבי קלוגר

המעבדה לקבלת החלטות

המעבדה בראשות ד"ר שהם חשן-הלל, עוסקת במחקר אמפירי של תהליכי קבלת החלטות. המחקר במעבדה משלב תיאוריות ומתודולוגיות מפסיכולוגיה חברתית ומכלכלה התנהגותית במטרה להבין טוב יותר כיצד פרטים וקבוצות מקבלים החלטות בהקשר חברתי. כך למשל ניסויים במעבדה בוחנים כיצד נבדקים מבצעים חלוקות של כספים בינם לבין משתתפים אחרים, וכן בודקים את נכונותם לתרום לצדקה, לעזור ולהעביר מידע למשתתפים אחרים, וכו'. לתוצאות המחקר השלכות חשובות לרווח רחב של תחומים ובהם התנהגות ארגונית, ניהול, פסיכולוגיה, מדיניות ציבורית, כלכלה התנהגותית ומשפט.